KÜRESEL EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK AĞI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “KÜRESEL EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK AĞI DERNEĞİ (KISACA KAPI)dir.

Derneğin merkezi, Murat Mh. Kışla Cd. Uluyol İşkent-San Sit. D Blok No: 37 Bayrampaşa/İstanbul’dur. Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açılacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, öncelikle dezavantajlı bölgelerin, grupların, kişilerin sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda yaşadıkları sorunların tespiti, sorunların ortadan kaldırılması için çözüm önerileri geliştirilmesi ve uygulanması, toplumsal yaşamın her bir parçası için sürdürülebilir ortak amaçların belirlenmesi ve bu amaçların yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmasını amaçlamaktadır.  Bu konularda projeler üretmeyi ve toplamda toplumun her alanında sürekli gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Toplum yararına küresel ve yerel politikalar izlenerek, değerlendirilmeler yapılarak, her konuda toplumun (öncelikle dezavantajlı grupların) gelişimine katkıda bulunacak akademik araştırmalar, projeler, çalıştaylar ve toplantılar düzenlenecektir. Hak temelli çalışmalar yürütmek, refah ve her alanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarını topluma yaymak, anayasal eşitlik ilkesi çerçevesinde toplumun her katmanının ihtiyaçları doğrultusunda özgün araştırmalar ve çalışmalar yapmak, kültürel ve bilimsel eserler üretmek, ulusal ve uluslararası proje iş birlikleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar için veri üretme, veri paylaşma  ihtiyaç duyulan her alanda, taraflar arasında bilgi ağı ve iletişim sağlamak, bu amaçlara yönelik her türlü çalışmalara katılmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, akademik ve bilimsel faaliyetleri desteklemek, projeler yürütmek ve bilimsel çalışma ve projelerde işbirliği yapmak; toplumsal gelişimin sağlanması amacıyla sosyoloji, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, spor, fen bilimleri, tıp, mimari, kültür, sanat ve eğitim konuları ile benzer alanlarda bilimsel, akademik ve sosyal çalışmalarla özelde kişilerin ve bulundukları yerdeki kültür ve özelliklerin tanınması, gelecek kuşaklara aktarılması, bu amaçla gerekli çalışmaların yapılması yoluyla  kültürün gelişimine katkıda bulunmak.

2-Kurs, seminer, konferans, kongre ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, örgün ve yaygın eğitim içerikleri, müfredatları, yayınları üretmek,

3- Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık konularında ulusal ve uluslararası yayınları taramak, çalışmalara katılmak, basılı ve görsel yayın araçları ile çalışmaları yaygınlaştırmak ilerleyen süreçte, çalışma alanlarına ilişkin kütüphane, dokümantasyon ve arşiv merkezi, müze kurmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, sosyal medya kanalları üzerinden yayın yapmak,

5- Üyelerinin bilimsel, kültürel, sanatsal çalışmalarını desteklemek; lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik araştırma yarışmaları, atölye çalışmaları, proje çalışmaları, akademik etkinlikler, kamplar, kongreler ve yayınlar gerçekleştirmek,

6- Çalışma alanları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların (bakanlıklar, belediyeler, dernekler, vakıflar, platformlar… vb) üniversitelerin, düşünce kuruluşlarının eğitim birimleri, enstitüleri ve araştırma merkezleri ve her kademede saha araştırması ve bilimsel araştırma iş birlikleri gerçekleştirmek,

7- Toplumun her alanında eşitlik ve kapsayıcılığın gelişimine yönelik araştırma, inceleme, rapor, eğitim proje yönetimi danışmanlıkları hizmetler üretmek; kamu otoritelerine, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektör kuruluşlarına bu çalışmalarla ilgili danışmanlık hizmet modülleri sağlamak, gerektiğinde bu amaçla hazırlanan sözleşmelere katılmak,

8-Bilimsel araştırmalar, ödüller, yayınlar, burslar, etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9-Gerekli izinler alınmak şartıyla Bilimsel araştırmalar, ödüller, yayınlar, burslar, etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

10-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

11-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

12-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

13-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

14- Dernek amaçları doğrultusunda gerektiğinde gelir elde etmek ve üyelerinin ve üçüncü kişilerin bilimsel araştırma, makale, yazılarını yayınlamak üzere, yayınevi  kurabilir.

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

16-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

18-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

19-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

20-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, gerektiğinde fenni bilimlerden de yardım alarak, tıp ve mühendislik gibi alanlar da dahil olmak üzere teknolojik gelişmeleri takip, bu gelişmelerin toplum yararına yaygınlaştırılması ile sosyal ve beşeri bilimler kapsamında küresel sorunlar (iklim değişikliği, salgın hastalık, göç, sosyolojik olgular, açlık, güvenlik … vb ) kültürel çalışmalar ile turizm, tarım, kırsal yaşam, çalışma hayatı, mesleki yaşam alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki koşulları taşıması ve yönetim kurulu tarafından üyeliğinin onaylanması durumunda bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe üyelik başvurusu yapabilecekler:

a-18 yaşını doldurmuş olmak

b- Her türlü ayrımcılığa karşı durmak

c- Eşitlikten ve çoğulculuktan yana tavır koymak

c- Eşitliği savunan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı olmak

d- En az 2 üye tarafından önerilmek

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla, e-posta veya bildirilen telefon numarasına kısa mesajla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik Türleri

Madde 3.1- Aday Üyeler

Derneğe Asıl üye olma şartlarını başvuru tarihinde tam olarak sağlayamayan ve Yönetim kurulu kararı ile dernek aday üyeliğine kabul edilen gerçek kişilerdir. Aday üyeler, diğer üyeler gibi yıllık aidat öderler. Aday üyelerin oy hakkı ve Derneğin Yönetim ve Denetim kurullarına seçilme hakları yoktur.

Aday üyelere çalışma komisyonlarında, kongre, sempozyum, panel ve uluslararası toplantılarda Yönetim Kurulu kararı ile olmak kaydıyla derneği temsil yetkisi verilebilir.

Aday üyeler, derneğe Asıl üye olma şartlarına haiz olduklarında Yönetim Kurulu kararı ile Asıl üyeliğe kabul edilebilirler.

Madde 3.2- Asil Üyeler

 • En az 2 üye tarafından aday takdim mektubu yönetim kuruluna sunulan,
 • Derneğin çalışma alanlarıyla ilgili, katkı sağlayacağına inanılan,
 • Derneği ilke ve değerlerini benimseyen,
 • Derneğe girmek istediğine dair imzalı müracaat formu ile başvuran,
 • Bu tüzüğe göre aidat vermeyi ve Dernek Mesleki Ahlak Kurallarına uymayı kabul ve imza etmiş olan,
 • Gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Yönetim Kurulu’nca Dernek Asıl üyeliğine kabul edilmesi yönünde oybirliği ile karar verilen kişi asil üye statüsü kazanır.

Madde 3.3- Onursal Üyeler

Bir payedir.  Derneğin yaptığı çalışmalara maddi ve manevi yardımları görülen gerçek kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile Onursal Üyelik payesi verilebilir. Bu paye, kişiye oy ve seçim hakkı kazandırmaz. Onursal Üyelik payesi Asıl, Aday veya Fahri üye olanlara verildiği takdirde Asıl, Aday veya Fahri üyelik statüsünü değiştirmez.

Üyelikten Çıkma

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrıca yönetim kurulunun karar vermesi aranmaz. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Genel Merkez Organları

 1. Genel Kurul
 2. Genel Yönetim Kurulu
 3. Genel Denetim Kurulu
 4. Disiplin Kurulu
 5. Danışma kurulu

Şube Organları

 1. Şube genel kurulu
 2. Şube yönetim kurulu
 3. Şube denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak yollarından biriyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının bir katından az olamaz.

Aidat borcu bulunmayan, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8– Aidat borcu bulunan üyeler aidat borçlarını ifa etmeden oy kullanamaz, aday olamaz, gündem için teklif sunamazlar.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı veya internet ortamına katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. Toplantı elektronik kayıtlarının saklanması ve bir kopyasının talep edenlere masrafları karşılığı verilmesi zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yurtiçi veya yurtdışında şube ve temsilcilik açılması, bu konuda uygun görülen kişilere yetki verilmesi; genel kurul, bu yetkiyi yönetim kuruluna devredebilir.

4-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

5-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

6-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

8-Dernek yönetim ve denetim kurullarının ve disiplin kurulunun başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

9-Derneğin disiplin kurulu tavsiyesi ile federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

10-Derneğin disiplin kurulu tavsiyesi ile uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11-Derneğin disiplin kurulu tavsiyesi ile vakıf kurması,

12-Derneğin feshedilmesi,

13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, ikinci Başkan , genel sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak disiplin kurulu’na, genel kurul tarihine 45 günden az bir süre kalmışsa genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak disiplin kurulu’na, genel kurul tarihine 45 günden az bir süre kalmışsa genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde (yurtiçi-yurtdışı) disiplin kurulu onayı ile temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, disiplin kurulu’na, genel kurul tarihine 45 günden az bir süre kalmışsa toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe disiplin kurulu onayından sonra, üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11- Derneğin amacı doğrultusunda gerektiğinde dernek çatısı altında çalışma komisyonları kurmak.

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulu Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 11. Yönetim kurulu üyeleri olarak seçilenler ilk toplantılarında görev bölümü yaparak kendi aralarında Yönetim Kurulu Başkanı’nı seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı’nın mazereti nedeniyle çekilmesi veya istifa etmesi halinde yönetim kurulu kendi aralarında yeni bir başkan seçerler.

Yönetim Kurulu Başkanı hakkında, genel yönetim kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun yazılı güvensizlik önerisiyle, öneriyi takip eden ilk genel yönetim kurulu toplantısında görüşme açılır. Yönetim Kurulu üye sayısının 2/3 çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi halinde yönetim kurulu başkanı çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Başkanı her türlü kurumlara ve şahıslara karşı derneği temsil eder. Derneğin denetim ve disiplin kurulu dışında, bütün organ ve komisyonlarının başkanıdır. Yönetim kurulunun verdiği yetkileri kullanır ve dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri

Madde 12. Yönetim kurulunun ilk toplantısında asıl üyeleri arasından seçilen genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Derneğin büro işlerini yönetir, karar defterlerini tutar, Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlar ve toplanmalarını sağlar
 2. Yönetim kurulu başkanının bulunmadığı ya da görevlendirdiği hallerde genel yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder,
 3. Yönetim kurulu başkanının olmadığı hallerde başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür,
 4. Tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre derneğin her türlü yazışmasını düzenli şekilde yürütür,
 5. Yönetim kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.
 6. Dernek merkezi, dernek şubeleri ve temsilcilikleri arasında uyumlu çalışmayı sağlar.

Saymanın görev ve yetkileri

Madde 13. Yönetim kurulunun ilk toplantısında asıl üyeleri arasından seçilen saymanın görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Derneğin gelirlerinin ve üye aidatlarının tam ve düzenli toplanmasını sağlamak, vadesi gelmiş alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri yapmak, zorunlu defterlerin düzenli şekilde, günü gününe tutulmasını sağlamak,
 2. Dernek adına yapılacak tüm giderlerin, dernek tüzüğü, genel kurul, genel yönetim kurulu kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapmak,
 3. Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla genel yönetim kurulunca saptanacak miktarlarda harcamalar yapmak, 4. Genel kurula sunulacak mali bütçeyi hazırlamak,
 4. Derneğin mallarından, parasından birinci derecede sorumlu olup demirbaş defteri tutulmasını sağlamak,
 5. Yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmaktır.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15-Disiplin Kurulu, dernek kurucu üyelerinin en az 3’ünden oluşur.

Disiplin  Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için üye adayının üyeliğe kabul isteğinin onaylanması, üyelikten çıkarılma nedenlerinin tespiti ve yönetim kurulu ile genel kurula yazılı olarak bildirilmesi, derneğin tüm faaliyet mekânları, çalışmaları, araçları, yayınları, yazışmaları, çalışmalara katılanların hukuki, idari, bilimsel, mesleki, etik yeterlilikleri, faaliyetlerin defter, hesap ve sair kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre dilediği zamanda denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Disiplin kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 16. Danışma Kurulu derneğin vizyonunu gerçekleştirmesi için yapacağı faaliyetlerde, Dernek Yönetim Kurulu’na ve dernek çalışma gruplarına katkıda bulunabilecek uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu ile koordineli olarak çalışır. Danışma Kurulu toplantılarına, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi katılır. Danışma Kurulu kararları Yönetim Kurulu’na görüş ve/veya öneri niteliğini taşır. Danışma Kurulu Üyeliği gönüllülük ve katılımcılık esaslarına göre ifa edilir. Üyeler derneğin hukuki ve mali konulardaki sorumluluklarından bağımsızdır. Danışma Kurulu üyelerinin aidat ödeme zorunluluğu yoktur. Danışma Kurulu, Derneğin vizyonuna ve amaçlarına ulaşabilmesi için stratejiler belirler; çalışmaları, amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlik bakımından değerlendirir; bu doğrultuda tavsiyelerde bulunur.

Danışma kuruluna, eski genel başkanlar, tüm temsilciler ve şube başkanları (katılamadığı durumlarda şube yönetim kurulunun görevlendirdiği bir başka yönetim kurulu üyesi) üyedirler. Danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulunun önermesi ile genel kurul tarafından seçilir. İlk danışma kurulu üyeleri , kurucu üyeler tarafından belirlenecektir. Bu üyelere ek olarak, genel kurul tarafından oylama ile 10 asıl ve 3 yedek üye danışma kuruluna seçilir. Danışma kurulunda, genel kurul tarafından seçilerek görev yapan asıl üyeler üst üste iki dönemden fazla aday olamaz ve seçilemez.

Danışma kurulu, derneğin tüzüğü ve amaçları doğrultusunda, strateji ve faaliyetler konularında genel yönetim kuruluna görüş ve tavsiyelerde bulunur. Genel yönetim kurulu, danışma kurulu tarafından verilen görüş ve tavsiyeleri dikkate alır.

Danışma kurulu yılda en az iki kez toplanır Toplantı çağrısı, günü, yeri ve saati belirtilerek genel yönetim kurulu tarafından yapılır.

Danışma kuruluna genel yönetim kurulu başkanı (veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi) başkanlık eder. Gerekli olduğu takdirde, danışma kurulu, genel yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Başka Organlar

Madde 17. Dernekte başka organlar da kurulabilir.

Ancak bu organlara genel kurul ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Şube Kuruluşu

Madde 18- Şube kurmak niyetiyle yola çıkan kurucu üye adayı, KAPI Genel Merkez Yönetim Kurulu ile temasa geçerek niyetini paylaşır ve mümkünse ilgili yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek kuruluş sürecinin ayrıntıları hakkında bilgilendirilir.

Yeni şube kuruluşunu üstlenmek niyetinde bulunan en az 3 kurucu üye, isim, adres, varsa unvan ve imzalarını içeren bir dilekçe ile Genel Merkeze resmi başvuru yaparlar.

Genel Merkez Yönetim Kurulu başvuruyu değerlendirerek uygun görürse yeni şube kuruluşu için bir yönetim kurulu kararı alır. Genel Kurulca, yeni şube açılması konusunda yetki verilmemiş olması halinde, uygun olan en kısa zamanda, genel kurul, şube açılışı hakkında karar vermek üzere yönetim kurulunca, toplantıya davet edilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu kararının örneği, dernek tüzüğü ve Genel Kurulda genel merkez yönetim kuruluna yeni şube açmak için varsa verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul divan tutanağı fotokopisi yeni kurulacak şubenin adresine gönderilir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 19. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubeler zorunlu bildirimlerin bir suretini bir ay içinde, gelir-gider ile faaliyet bilgilerini üç aylık raporlar halinde Genel Merkeze bildirirler.

Şube Organları        

Madde 20. Şubelerin organları, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve şube denetim kuruludur.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubelerde de uygulanır.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Yetkileri

Madde 21. Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulundan en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler olağan genel kurulu, iki yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şube Genel Kurulunun Yetkileri şunlardır;

 1. Şube Genel Kurulu şube üyelerinden oluşur.
 2. Şube genel kurulu, genel hükümlerde, dernekler yasasında ve tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları atar, ya da mahkemeye sevklerine karar verir,
 3. Şube organları, şube genel kurulunca seçilir.
 4. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu kararı ile veya üyelerden 1/5 inin yazılı baş vurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Şube Yönetim Kurulu görev ve yetkileri

Madde 22. Şube yönetim kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Şube yönetim kurulu 7 asıl 7 yedek üye olmak üzere şube genel kurulu tarafından seçilir. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, şube başkanı, şube sekreteri, şube saymanını ve üyeleri seçer.
 2. Şube yönetim kurulu, şube düzeyinde bu tüzüğün 10. maddesinin; 1,2,4,9,10,11 fıkralarında belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde derneği temsil eder. Genel Merkez tarafından verilecek görevleri yapar, şube bürosunu kiralar ve şube komisyonlarını oluşturur,
 3. Şube yönetim kurulu, şube faaliyetlerinin gerektirdiği şekilde, dilediği zaman ve sıklıkta toplanır. Toplantı yeter sayısı 1/2, karar yeter sayısı ise 2/3’ tür. Temsilciler, şube başkanları ve genel yönetim kurulu üyeleri oy hakkı olmadan şube yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptirler.
 4. Şube yönetim kurulunda görev yapan asıl üyeler üst üste iki dönemden fazla aday olamaz ve seçilemez. Şube organlarına yedek listeden giren üyeler dönem süresince boşalan asıl üyelikleri doldurmak için asıl üye olarak görev yapmamış iseler, bu ilke yedek üyeler için uygulanmaz.
 5. Şube yönetim kurulu asıl üyeleri genel veya yerel seçimler sırasında siyasi bir karar alma mekanizmasına (Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi üyeliği vb.) aday adayı veya aday oldukları taktirde yönetim kurulu üyelikleri askıya alınır. Görevi askıya alınan yönetim kurulu üyelerinin sayısı, karar alma sayısını aştığında,
 6. Yerlerine yedek listedeki yedek üyeler gelir. Şube başkanı görevi süresince bir siyasi partinin üyesi olamaz. Yönetim kurulu üyeleri bir siyasi partinin üyesi olabilirler.
 7. Şube yönetim kurulunun asıl üyeleri genel yönetim, denetim veya danışma kuruluna seçildiklerinde şube yönetimindeki görevlerinden ayrılmış sayılırlar. Bu kişilerin yerlerine yedek listedeki üyeler gelir.

Madde 23. Şube Genel Kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere üç asıl, üç yedek üyeden oluşan şube denetim kurulunu seçer. Tüzüğün 23. maddesi şube denetim kurulu için de geçerlidir.

Temsilcilikler

Madde 24. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla genel yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi genel yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciler bir siyasi partinin üyesi olamazlar. Genel veya yerel seçimler sırasında siyasi bir karar alma mekanizmasına (Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi üyeliği vb.) aday adayı veya aday olan temsilcilerin görevleri sona ermiş sayılır ve genel yönetim kurulu yerlerine yeni bir temsilci atar.

Temsilcinin görev süresi, atanmasından itibaren en fazla dört yıldır.

Yurtdışında açılacak temsilcilikler yönünden, genel yönetim kurulunun kararı üzerine, ilgili ülkenin mevzuatına göre, tüzükteki şartları karşılamak koşuluyla kurulacaktır.

Çalışma Komisyonları

Madde 25- Dernek genel yönetim kurulu tarafından, dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik, belli bir konunun araştırılması, çalışılması, veri toplanması … vb sebepler için ayrı çalışma gruplarının-komisyonlarının kurulmasına karar verilebilir. Bu çalışma grubunun yönetim, denetim vb herhangi bir yetkisi yoktur. Çalışma grubu yönetim kurulunca belirlenen konuda, proje hazırlamak için gerekli her türlü araştırma ve çalışmayı (saha, akademik) yapabilir. Bu çalışma gruplarında, gerektiğinde dernek üyesi olan, olmayan kişiler de gönüllü olarak katılabilirler. Gerekli görüldüğünde, bu çalışma grubu üyelerine kanuna uygun günlük yol-yemek giderleri harcırah olarak ödenir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 26- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak da 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, telif gelirleri,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 27-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 28-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 29-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 30-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi      

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Şube ve Temsilcilik Açma

Madde 31-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla genel kurul kararı  veya bu yetki yönetim kuruluna devredilmişse yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 32-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu ve disiplin kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 33-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ve disiplin kurulu onayı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 34-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 35-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde KÜRESEL EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK AĞI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 36- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;               Görev Unvanı              :

Ayşe Kaşıkırık                                                    Başkan

Işıl Gülümser                                                        Üye

Hilal Dokuzcan                                                    Üye

Birgül Çay                                                             Üye

Güney Ferhat Batı                                               Üye

Burçin Kahraman                                                Üye

Meltem Öz                                                             Üye

Bu tüzük 36 (otuzaltı) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.