Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (Haziran 2022)

Tam Sayı: (PDF)

Kapak ve Kurullar: (PDF)

İçindekiler: (PDF)

  1. Başlık: Ulus İnşası ve Uluslaşma (PDF)

Yazar: Hüsamettin İNAÇ & Mohammed Rafiq SADA

Sayfa: 6-19

Özet: Kimlik siyaseti günümüz dünya politikasının en belirgin alamet-i farikalarından birisidir. Etnik, dini, mezhepsel ve ulusal kimlikler uluslararası siyasetin en temel araştırma alanları arasında yer almaktadır. Kimliğin mahiyeti ve farklı sosyopolitik konjonktürlerde ulusal kimliğin nasıl inşa edildiği hususu oldukça önemli ama önemli olduğu kadar da karmaşık bir süreci ihtiva etmektedir. Bu bağlamda bu çalışma kimliğin bir kurgu olduğunu ve halihazır konjonktürün ihtiyaç duyduğu parametreler üzerinden şekillendiğini iddia etmektedir. Bu iddianın bir uzantısı olarak biz bu çalışmada ulus inşa sürecini sosyal inşacılık, sembolik etkileşimcilik, sosyal kimlik kuramı ve post-modern kimlik teorisi bağlamında irdeledik ve ulus inşa stratejilerininnasıl halkı vatandaş haline dönüştürdüğünü analiz ettik.

Anahtar Kelimeler: Ulus İnşa Stratejileri, Sosyal İnşacılık, Sembolik Etkileşimcilik, Sosyal Kimlik Kuramı ve Post-Modern Kimlik Teorisi

Geliş Tarihi: 12.11.2021

Kabul Tarihi: 20.11.2021

  1. Başlık: Küresel Sorunlara Mahalli Çözümler: Katılımcı Perspektifle Salgına Dirençli Mahalleler İnşa Etmek (PDF)

Yazar: Ayşe KAŞIKIRIK & Hilal DOKUZCAN

Sayfa: 20-31

Özet: Salgın gibi kriz dönemlerinden çıkmak olağanüstü çabaları gerektirir. Ancak, olağanüstü çabaların cinsiyetlere göre dağılımı eşit olmalıdır.  Hakların var olması bu hakların pratikte eşit kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Bunun için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve erkeklerin hayatın her alanında eşit yurttaşlar olarak görülmesi, eşit temsil edilmesi ve hakların kullanımında tam anlamıyla eşitliğin sağlanması gerekmektedir. Tam bu noktada, yerelin yereli olan mahalleler yurttaşların mahalleye dair sorunlarına çözüm bulma, demokratik katılma ve temsil sağlama açısından çok özgün bir yönetim modelidir. Kentler artan nüfus yoğunlukları nedeniyle tarih boyunca salgınların merkez üssü olmuştur. Benzer durum, 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 pandemisi için de geçerlidir. Bu çalışmada, Covid-19’un en yüksek vaka sayısına sahip ili olan İstanbul’un en yoğun nüfuslu ilçesi Esenyurt’ta kadın muhtarların Covid-19 salgınına yönelik çalışmaları, salgına dirençlilik ve katılım açısından analiz edilmektedir. Araştırma kapsamında, 43 mahallesi olan Esenyurt ilçesinin 5 kadın muhtarının hepsi ileyarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kadın Muhtarlar, Dirençli Mahalle, Katılım, Temsil

Geliş Tarihi: 03.11.2021

Kabul Tarihi: 14.11.2021

  1. Başlık: Geleneksel Diplomasiden Modern Diplomasiye Diplomasinin Tarihsel Evrimi (PDF)

Yazar: Erdem EREN

Sayfa: 32-55

Özet: İnsanlık tarihinde kökeni yazılı dönem öncesine dayanan diplomasi, toplumlar ve devletlerarasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada diplomasinin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar geçirdiği tarihsel evrim incelenmiştir. Barışçıl yöntemler ile müzakereler uygulayan diplomasi, ad hoc diplomasiden sürekli diplomasiye, geleneksel diplomasiden modern diplomasiye büyük evrimler geçirmiş, uluslararası ilişkilerdeki işlevselliğinden ötürü meslek, sanat, bilim, süreç ve görev gibi kodlarla tanımlanmaya çalışılmıştır. Hititler ve Eski Mısırlılardan günümüze kadar olan süreçte diplomasi geçirdiği evrimlerle, medeniyetlerin katkıları, Rönesans ve Reform hareketleriyle ise günümüzdeki mevcut formuna erişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Ad Hoc Diplomasi, Sürekli Diplomasi, Geleneksel, Klasik ve Modern Diplomasi

Geliş Tarihi: 27.10.2021

Kabul Tarihi: 10.11.2021

  1. Başlık: Dördüncü Endüstri Devrimi Daha Eşitlikçi Daha Kapsayıcı Politikalar İçin Bir Katalist Olabilir mi? (PDF)

Yazar: Arzu ULUSOY

Sayfa: 56-77

Özet: Dördüncü Endüstri Devrimi (4ED) nedeniyle insanlığın yakın gelecekte, şu ana kadarki tarihimize kadar tecrübe edilenden daha fazla değişiklik yaşayacağı beklenmektedir. Yeni nesil, bireysel ya da topluluk olarak, özerklik arayışıyla, işletmelere, hükümetlere ve kurumlara meydan okuyan teknolojiyi giderek daha fazla kullanmaktadır. Bu büyük yıkım çağında, hükümetler ise vatandaşları için uzun vadeli, eşitlikçi büyümenin nasıl sağlanacağı ve sürdürüleceği konusunda her zamankinden daha fazla endişe duymaktadırlar. Bu aşamada 4ED’nin gündeme getirdiği artan karmaşıklığın politika yapım süreçlerine etkisi nedir? Özellikle politika oluşturma süreçleri nasıl daha katılımcı hale getirilebilir? Çalışmamız, bu sorulara yanıt ararken 4ED ve gündeme getirdiği artan karmaşıklığa yakından bakar. Akabinde, 4ED’nin olası negatif etkilerinin kontrol altına alınması ve iyileştirici (eşitlikçi ve adil) etkilerinin arttırılmasına yardımcı olan yönetişim yaklaşımlarının ana unsurlarını irdeler. Burada özellikle politika oluşturma sürecinin katılımcı niteliği ve yaygın iş birliği karakteri günümüzde toplumsal düzeyde eşitlikçi ve adaletli bir yaklaşımın yapıtaşlarını oluşturduğunu ortaya koyar.

Anahtar Kelimeler: Dördüncü Endüstri Devrimi, Sürdürülebilir Politikalar, Eşitlikçi Büyüme, İşbirliği, Katılımcı Politika Yapım Süreçleri

Geliş Tarihi: 18.10.2021

Kabul Tarihi: 30.10.2021

  1. Başlık: Güç Dengesi Bağlamında Rusya’nın Azerbaycan-Ermenistan Çatışmasındaki Rolü (PDF)

Yazar: Yadigar NAGİYEV

Sayfa: 78-96

Özet: Bu araştırmanın temel amacı, Rusya`nın Azerbaycan – Ermenistan çatışmasındaki rolünü, güç dengesi kavramı, Rusya`nın Güney Kafkasya politikası, Rusya`nın Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri, tarihsel bulgular ve olaylar bağlamında açıklamaktır. Temelleri 1828-1829 yıllarında İran ve Osmanlı ile imzalanan Türkmençay ve Edirne antlaşması sonrası kendisine bölgesel destek kazanmak isteyen Rusya`nın Osmanlı ve İran bölgesinden Ermenileri Karabağ bölgesine iskanı ile başlayan Azerbaycan – Ermenistan çatışması, 1988 yılı Gorbaçov`un uyguladığı liberal politikalar, Karabağ Ermenilerinin bölgede yaşayan Azerbaycanlıları katletmesi, göçe tabi tutması ve fili Dağlık Karabağ Cumhuriyeti`ni ilanı ile başlamıştır. Çatışmanın başladığı ilk günlerden Rusya, Güney Kafkasya politikası doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan üzerinde çözülmesi zor güç dengesi sistemi oluşturmuştur. Bu sistem doğrultusunda, Güney Kafkasya bölgesinde kapasite dağılımında etkin kontrole sahip Rusya, I ve II Karabağ Savaşı sürecinde olduğu gibi taraflardan birinin güçlenmesi veya itaatsizliği durumunda bu tarafı diğeri ile dengelemekte ve bölgedeki kapasite dağılımını bozmak isteyen bölgesel ve küresel aktörleri 2008 Rusya – Gürcistan savaşı örneğinde olduğu gibi engellemektedir.

Anahtar Kelimeler: Güç Dengesi Kavramı, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Güney Kafkasya

Geliş Tarihi: 08.10.2021

Kabul Tarihi: 05.11.2021

  1. Başlık: Farklı Boyutlarıyla Kamu Yararına Kavramına Değinmek (PDF)

Yazar: Dilek TOPÇU MUMLU

Sayfa: 97-109

Özet: İnsanların dış dünya ile ilişki kurmasını sağlayacak, düşünme eyleminin kapsamını belirleyecek bir hareket alanına ihtiyaç vardır. Bu alanın oluşum sürecinde bilgi, düşünce, inanç, tarihsel birikim gibi insanın farklı ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan kullanmış olduğu kavramlardır. Kavramlar; bilginin oluşumunu sağlayan, düşünsel eylemlerin somut olanla ilişki kurmasını mümkün hale getiren araçlar olarak önem kazanmaktadır. Kavramların kullanıldıkları zaman ve mekanla ilişkilendirilmesi anlam değişim sürecini de beraberinde getirmektedir. Ortaya çıktıkları koşullarla ilişkili olarak anlam kazanan kavramlar, sosyal ve ekonomik ilişkilerin farklılaşması, temel hak ve özgürlüklerle ilişki kurulan hukuki beklentilerin ve siyasal-yönetsel mekanizmaların değişmesi kavramlara yüklenen anlamlara yenilerinin eklenmesinde etkili olmaktadır. Bu kavramlardan biri kamu yararıdır. Çalışma, kamu yararı kavramına yüklenen anlamların farklı boyutlarına değinmek amacındadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yararı, Ortak İyilik, Ortak Yarar, Kamusal Alan.

Geliş Tarihi: 20.11.2021

Kabul Tarihi: 29.11.2021

  1. Başlık: İstanbul Tarihine Akademik Bir Bakış: İstanbul Tarihi Odağındaki Lisansüstü Tezler Özelinde Bir İnceleme (PDF)

Yazar: Melek TOPRAK & Ayşe KAŞIKIRIK

Sayfa: 110-121

Özet: İstanbul geçmişten günümüze yerel ve küresel arasında önemli bir merkez olmuş, tarihte farklı imparatorluklara başkentlik yapmıştır. Bu eşsiz yönüyle bir dünya kenti olan İstanbul tarihi yıllardır çok sayıda akademik araştırmanın da konusu olmuştur. Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde arşivlenen yüksek lisans ve doktora tezleri özelinde bir tarama yapılmıştır. Tarama çalışması “İstanbul tarihi” odağında sürdürülmüş ve elde edilen bulgular karşılaştırmalı perspektifle analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, İstanbul tarihi odağındaki lisansüstü tezlerin yoğunlaştıkları tematik alanları, içerikleri ve kapsamı incelemektir. Aynı zamanda, İstanbul tarihinin yazımında yıllara göre ön plana çıkan konular tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, İstanbul tarihi, Lisansüstü, Tez, Akademi

Geliş Tarihi: 16.11.2021

Kabul Tarihi: 23.11.2021

  1. Başlık: Türk Dış Politikasının Mihenklerinden: Balkan Paktı (PDF)

Yazar: Güney Ferhat BATI

Sayfa: 122- 130

Özet: Türkiye, Lozan’dan kalan sorunları çözüme kavuşturduğu için, uluslararası siyasette daha aktif bir dış politika takip edebilecek bir duruma gelmiştir. Bu nedenle, Türkiye sadece kendini ilgilendiren konularda değil, dünya barışını korumak amacıyla, aynı zamanda dünyada ki genel dış politika konularıyla ilgilenmekten geri kalmamıştır. 1932-1938 yılları arasında uluslararası siyasette hem ekonomik hem de siyasi boyutu söz konusu olmuştur. 1929-1930 dünya ekonomik bunalımı ‘’buhran’’ devletlerin dış politikalarını iktisadi anlamda da yeniden gözdem geçirmelerine neden olmuştur. Uluslararası siyasette ekonomik çıkarlar önemli olduğu için, devletlerarasında bir takım gruplaşmalar meydana gelmiştir. Bu nedenle, bir tarafta Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanmış olan antlaşmalar ile kurulmuş ve mevcut durumu (Status Quo) korumaya çalışan anti revizyonist galipler, diğer tarafta ise mevcut durumu değiştirmek isteyen Almanya, Japonya ve galip devlet olmasına rağmen umduğunu bulamayan İtalya’dan oluşan revizyonist devletler yer almıştır. Bu dönemde, mevcut durumu değiştirmek isteyen grup sürekli olarak saldırgan bir dış politika izlerken, statükonun korunmasını isteyen devletlerden oluşan grup yatıştırma ve ödün verme politikası takip etmiştir. Bu gelişmeler karşısında Türkiye, pek çok zorlukla elde etmiş olduğu kazanımları korumak istemiş, Atatürk’ün ‘’Yurtta Sulh Cihanda Sulh’’ perspektifiyle dünya barışının korunması ve ülkemizin de korunmasını hedef alan bir dış politika anlayışı benimsenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası, Balkanlar, Balkan Paktı 

Geliş Tarihi: 06.11.2021

Kabul Tarihi: 14.11.2021